Na vlnách neznáma

xxxxxxxxoo hodnoceno 68x (Seznam vlastníků)

Na vlnách neznáma - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 3–7
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 240 min
Herní svět: Piráti
Herní kategorie: desková hra, kooperativní
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
MindOK - logo
Autoři: Isaac Vega
J. Arthur Ellis
Mr. Bistro
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Loď na levoboku!“
„Země na pravoboku!“
„Příšera před námi!“

Ve strážním koši
seděli dva hoši,
kouřili Havana,
kejvali nohama...

Na vlnách neznáma je kooperativní scénářová hra s prvky RPG a vývoje postav, která je typickým případem tzv. ameritrash her, důraz je tedy kladen na prožití příběhu. Je určena pro 3–7 hráčů, kdy každý představuje jednoho piráta, který prožívá dobrodružství na lodi pod svérázným kapitánem. Společným cílem hráčů je splnit postupně všechny dílčí úkoly zvoleného scénáře. Každý hráč pak má ještě svůj individuální cíl, a to postoupit v příběhu svého piráta (tzv. události souhvězdí) na požadovanou úroveň.

Příprava hry:

Každý hráč si vybere jednoho piráta a vezme si příslušnou figurku, kostku, žeton věhlasu a kartu truhlice (podle zvolené barvy). V tomto bodu je jedno, jakého konkrétního piráta si hráč zvolí, základní parametry všech jsou stejné. Následně si každý zároveň vybere jeden z osobních listů, čímž svému pirátovi přiřadí konkrétní vlastnosti a také jeho osobní příběh, který hraje velkou roli pro úspěšnost hráče ve hře. V jedné hře žádní dva piráti nesmí mít stejný osobní list. Zároveň hráč musí:

 • Pojmenovat svého piráta a jeho jméno napsat do záhlaví osobního listu. Pokud ho žádné vhodné nenapadá, může si hodit dvěma kostkami a vybrat si jméno pomocí generátoru, který je uveden na poslední straně pravidel.
 • Vyplnit v osobním listě krátký dotazník. Ten obsahuje pět otázek, na které hráč vepíše do příslušné kolonky odpověď. Tyto odpovědi pak budou použity na různých místech v příběhu piráta a mají za úkol ho individualizovat.
 • Hráči si pak navzájem přečtou úvodní příběhy svých pirátů.

Dále si hráči mezi sebou rozdělí role. Těch je sedm, při plném počtu hráčů tak bude mít každý hráč jednu, při menším počtu pak někteří hráči budou mít rolí více. Jejich smyslem je rozdělit servisní činnosti při hře mezi jednotlivé hráče. Podle přidělené role si každý hráč vezme odpovídající herní součást:

 • Lodní písař — zapisuje průběh hry do lodního deníku.
 • Kormidelník — obsluhuje stupnici věhlasu a ve webové aplikaci spouští stopky ve fázi plánování.
 • První kormidelník — obsluhuje stupnici členů posádky a jejich nespokojenosti.
 • Bocman — obsluhuje stupnici kvality trupu lodi.
 • Bednář — obsluhuje stupnici zásob. Nejedná se pouze o jídlo a pití, ale o veškerý materiál, který je na lodi přítomen.
 • Dělostřelec — obsluhuje lodní děla a také ciferníky, které se používají pro různé situace určené scénářem.
 • Pozorovatel — sleduje plnění dílčích úkolů a ovládá stupnici hrozby.

Hráči si ve webové aplikaci, která je pro hru nezbytná, vyberou jeden ze scénářů, který chtějí hrát. Každý scénář je samostatný a nijak na ostatní nenavazuje, takže výběr je naprosto libovolný. Na základě instrukcí ve zvoleném scénáři připraví herní desku a na příslušná políčka umístí požadované žetony navigace (podle jejich čísel) a figurku lodi (startovní pozice).7 Pro některé scénáře je nutné hned na začátku ze hry vyřadit specifikované žetony navigace (opět podle čísel). Na základě údajů ve scénáři dále nastaví počáteční hodnotu ukazatelů na příslušných deskách — stav posádky, nespokojenosti, trupu, zásob, počet a stav lodních děl. Na stupnici věhlasu náhodně rozmístí žetony věhlasu jednotlivých pirátů, kteří se hry účastní. Na desku pozorovatele se umístí karta prvního dílčího úkolu zvoleného scénáře a doprostřed stolu vedle herní desky se položí kniha lokací otevřená na stránce určené scénářem. Poté jeden z hráčů v aplikaci přečte úvod scénáře. Pokud se vám nechce číst, můžete si spustit český voiceover, který příběh přečte za vás.

Průběh hry:

Hra probíhá v jednotlivých herních kolech, přičemž každé se odehrává na jedné dvoustraně knihy lokací a skládá se ze tří fází:

Fáze plánování: Jejím cílem je přiřadit figurky pirátů k akcím, které jsou na aktuální dvoustraně knihy lokací k dispozici. Platí následující pravidla:

 • Na zeleném poli může být libovolný počet figurek.
 • Na modrém poli může být maximálně jedna figurka.
 • Červené pole je povinné a musí na něm být umístěna figurka.
 • Figurky hráči umisťují v pořadí podle stupnice věhlasu.
 • Na umístění všech figurek je stanoven časový limit (standardně 40 sekund), který spouští kormidelník ve webové aplikaci okamžitě po zahájení kola. Nepodaří-li se ve stanoveném limitu umístit všechny figurky, zvýší se úroveň nespokojenosti o 1.
 • Jednotlivá pole se liší podle svých barev:
 • Některé akce mohou být zablokovány pomocí žetonu zámku, k těmto akcím nelze přiřadit žádnou figurku.

Fáze akcí: V tuto chvíli se vyhodnotí všechny naplánované akce. Ty se vyhodnocují v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu, od shora dolů (podle svých pořadových čísel). Na zelených polích, kde je více pirátů, se postupuje podle aktuálního pořadí na stupnici věhlasu. Po vyhodnocení akce příslušného piráta se jeho figurka odebere z knihy lokací. Vyhodnocení akce představuje přečtení příslušného odstavce v knize lokací a provedení požadovaných instrukcí. Může to být:

 • Zaškrtnutím políčka s hvězdou při vylepšování dovednosti.
 • Zakopáním pokladu pomocí jedné z akcí.
 • Nakrmení posádky. V určitých okamžicích je nutné posádku nakrmit. Podle aktuálního stavu posádky se sníží stav zásob o požadovanou hodnotu. Není-li zásob dostatek, nebo rozhodne-li se tak hráč, posádka bude hladovět. To však vede ke zvýšení nespokojenosti a hrozí vzpourou.
 • Zvýšení / snížení věhlasu. Kormidelník přesune žeton věhlasu příslušného piráta na novou pozici na stupnici.
 • Zkouška dovednosti. Hráč hodí desetistěnnou kostkou a k výslednému číslu přičte aktuální hodnotu požadované dovednosti z osobního listu (počet zaškrtnutých políček). Dále může přičíst případné bonusy z karet pokladů a příběhových karet, které vlastní. Pokud má hráč žeton neštěstí, hází dvěma kostkami a použije menší číslo; žeton neštěstí pak odhodí. Hráč také může odhodit žeton přehození, má-li jej, a přehodit jednu kostku (platí výsledek nového hodu); žeton přehození pak odhodí (v rámci jedné zkoušky lze použít více žetonů přehození). Poté hráč vyhodnotí odrážku odpovídající výsledné hodnotě. Pomocí zkoušek dovedností se řeší boje, ale i prohledávání, vyjednávání a jiné situace.
 • Vylepšení dovednosti. Hráč zaškrtne ve svém osobním listě následující volné políčko u příslušné dovednosti.
 • Vyplnění hvězdičky v souhvězdí. Souhvězdí se nacházejí na úvodní stránce osobního listu a navzájem se liší. Nově vyplněná hvězdička musí sousedit s jinou vyplněnou hvězdičkou nebo s předvyplněnou startovní hvězdou. Pokud vyplněná hvězdička obsahuje vykřičník, vezme si hráč z banku žeton události souhvězdí, který mu umožní vyhodnotit tuto událost na svém osobním listu. Neděje se tak ovšem automaticky při zisku žetonu, ale později ve fázi konce kola. Pokyn k vyplnění hvězdičky je možné získat dvěma způsoby:
 • Změna hodnoty na ciferníku. Pokud se na dané stránce používají ciferníky, může vyhodnocením akce dojít ke zvýšení nebo snížení hodnoty některého z nich. Konkrétní význam jednotlivých ciferníků je uveden na zobrazené stránce (např. životy protivníka, síla bouře apod.).
 • Přidání / odebrání / kontrola hrozby. Hráči mohou dostat pokyn, aby přidali žeton na stupnici hrozby, případně aby žeton(y) ze stupnice odebrali. Prozatím to nemá na hru žádný vliv, k vyhodnocení hrozby dochází až ve fázi konce kola.
 • Zvýšení / snížení stavu lodi (trup / zásoby / posádka / nespokojenost). Hráč s příslušnou rolí posune ukazatel požadovaným směrem. V některých případech může dojít k neúspěšnému konci hry — klesne-li stav trupu na 0 (rozpadnutí lodi), nebo pokud ukazatel nespokojenosti dosáhne či překročí ukazatel posádky (vzpoura).
 • Pohyb lodi. Figurka lodi se na hracím plánu přesune na sousední políčko. Pokud na něm dosud není žeton navigace, hráč jej vylosuje ze zásoby. V tuto chvíli se však ještě nečte příslušný záznam z aplikace, ale pokračuje se v dokončení všech naplánovných akcí, není-li řečeno jinak.
 • Průzkum. Hráč ze zásoby vylosuje žeton navigace a umístí jej na hrací plochu tak, aby sousedil s polem, na němž se buď nachází loď, nebo dříve umístěný žeton navigace.
 • Vylepšení nebo získání děla. Každá loď má na začátku určitý počet děl na určité úrovni. V průběhu hry lze získat (ukrást) další děla do maximálního počtu čtyř, případně zvýšit jejich úroveň. Čím vyšší úroveň děla, tím lepší je v boji.
 • Zisk karty pokladu nebo příběhové karty. Poklady i příběhové karty přinášejí hráčům bonusy nebo postihy. Na rozdíl od příběhových karet představují poklady fyzické předměty a hráč jich nemůže mít více než čtyři. Poklad lze také zakopat a vyplnit si za to hvězdičku ve svém souhvězdí.
 • Událost v kapitánově kajutě. Během scénáře může (ale nemusí) dojít až k pěti událostem v kapitánově kajutě. Při té příležitosti se hráči dozví něco zajímavého nebo přímo důležitého, co souvisí s právě odehrávaným scénářem.
 • Odhalení kapitánova poslání. Kapitán lodi má v každém scénáři nějaké svoje poslání, které hráči mohou postupně odhalovat. Míra odhalení poslání může mít vliv na další průběh scénáře.

Fáze konce kola: Po odehrání akcí všech pirátů zadejte do aplikace číslo uvedené u této fáze na aktuální stránce. Řiďte se zobrazenými pokyny. Může (ale nemusí) dojít k některým z následujících událostí:

 • Přesun lodi. Došlo-li v některé z akcí k přesunu lodi, aplikace vypíše instrukce, jak postupovat. Přesun je většinou taktéž spojen se změnou stránky v knize lokací.
 • Změna stránky. Podle instrukcí hráči nalistují jinou dvoustranu v knize lokací a případně umístí žetony zámků a nastaví počáteční hodnoty některých ciferníků. Přechází se k fázi plánování.
 • Opakování stránky. Hráči se mohou rozhodnout zůstat na místě. V takovém případě přechází k fázi plánování, rozmístění žetonů zámků a stav ciferníků se řídí pokyny aplikace.
 • Kontrola hrozby. Je-li počet žetonů hrozby stejný nebo vyšší jako limit hrozby na kartě aktuálního úkolu, lodní písař zaškrtne následující nezaškrtnuté políčko události hrozby v lodním deníku a v aplikaci se přečte a vyhodnotí záznam s příslušným číslem, které je u hrozby uvedeno. Pokud nastane pátá hrozba, dojde k neúspěšnému ukončení hry.
 • Vyhodnocení události souhvězdí. Každý hráč, který vlastní jeden nebo více žetonů událostí souhvězdí, si ve svém osobním deníku zaškrtne následující dosud nezaškrtnutou událost souhvězdí (za každý žeton jednu) a žetony odhodí. Nahlas přečte text události (část svého osobního příběhu). Vyhodnocení události souhvězdí je vždy spojeno s nějakým bonusem pro příslušného piráta. Aby hráč úspěšně splnil svůj individuální cíl, musí do konce hry zaškrtnout minimálně čtyři události souhvězdí (dobrý konec), podaří-li se mu zaškrtnout všech pět událostí, nastává legendární konec. Při třech a méně událostech nastává špatný konec a tento hráč prohrává i v případě, že cíl scénáře byl úspěšně splněn.

Předchozí kroky se opakují tak dlouho, dokud nenastane konec hry.

Konec hry:

Konec hry může nastat z různých příčin:

Splnění cíle scénáře: Hráči splní všechny dílčí úkoly. V takovém případě vyhrávají všichni, kdo mají ve svém osobním listu zaškrtnuty alespoň čtyři události souhvězdí. Hráči si navzájem přečtou závěry příběhů svých pirátů.

Potopení: Stav trupu lodi klesl na nulu. Všichni prohrávají. Hráči přečtou záznam, jehož číslo je uvedeno na bocmanově desce.

Vzpoura: Ukazatel nespokojenosti dosáhl nebo přesáhl pozici ukazatele posádky. Všichni prohrávají. Hráči přečtou záznam, jehož číslo je uvedeno na desce prvního důstojníka.

Hrozba: Došlo k páté události hrozby. Všichni prohrávají.

Aplikace

K hraní je potřeba webová aplikace na adrese https://fwcrossroads.plaidhatgames.com. K jejímu spuštění stačí libovolný internetový prohlížeč, např. v mobilu nebo v tabletu.

V základu hra nabízí pět různých scénářů, které jsou všechny přeloženy do češtiny, včetně hlasového voiceoveru, který předčítá příběhovou část scénáře. Zároveň je možné si zakoupit další scénáře ve fromě DLC, to ale v současné době (11/2021) není dostupné v češtině.

Varianty hry

Základní varianta hry je určena pro 3–7 hráčů, přičemž pro hru tří a čtyř hráčů je potřeba ještě provést drobné pravidlové úpravy. K dispozici jsou i varianty pro jednoho či dva hráče, jejichž pravidla jsou popsána ve webové aplikaci.

Autor: mh

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Play! Gold
Play! Gold
Akt. cena: 100 Kč
Končí za: 7 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas